Algemene Voorwaarden Bianca Verbeeld

1. Honorarium

Opdrachtgever en Bianca Verbeeld dienen vooraf een redelijk honorarium overeen te komen. Een prijsopgave / begroting is niet per definitie bindend in die zin dat onvoorziene uitloop of meerwerk kostenverhogend kan werken, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Het door de opdrachtgever te betalen honorarium geeft uitsluitend recht tot het gebruik van de ontwerpen en illustratie(s) zoals op het standaardcontract dan wel anders schriftelijk is vermeld en overeengekomen. Voor ieder additioneel gebruik is een vooraf vastgestelde toeslag verschuldigd. Bij onvoorzien additioneel gebruik in een later stadium is wederom een toeslag verschuldigd, waarvan de hoogte wordt bepaald naar redelijkheid en in overleg met Bianca Verbeeld. Is in dit laatste geval sprake van het ontbreken van overeenstemming, dan is Bianca Verbeeld gerechtigd tot het eenzijdig vaststellen van een redelijke toeslag.

Indien geen bepaling van territoriale omvang van het gebruik/gebruiksrecht heeft plaatsgevonden, wordt dit geacht beperkt te zijn tot Nederland.

Indien geen bepaling van de gebruikstermijn (zijnde de termijn van publikatie) heeft plaatsgevonden, wordt deze geacht beperkt te zijn tot 12 maanden.

Indien geen bepaling omtrent de overdracht van auteursrecht heeft plaatsgevonden, wordt dit geacht niet te zijn overgedragen.

2. Fakturering

Betalingen dienen te geschieden binnen 14 dagen na faktuurdatum. Over het verschuldigde zal de opdrachtgever na dit tijdstip een rente gelijk aan de wettelijke rente verschuldigd zijn. Bij in gebreke blijven komen alle hieruit voortvloeiende kosten (zoals incassokosten) voor rekening van de opdrachtgever.

3. Additionele kosten

Additionele kosten, nodig voor het naar behoren uitvoeren van de opdracht, komen voor rekening van de opdrachtgever. Onder additionele kosten vallen o.a. reis-, onderzoek- /documentatie-, model- c.q. kostuumkosten en alle kosten welke door derden in rekening worden gebracht. Een redelijkerwijs geschat bedrag aan additionele kosten dient de opdrachtgever bij vooruitbetaling aan Bianca Verbeeld te voldoen.

4. Termijnbetaling

Indien de produktietijd naar redelijke verwachting langer dan 14 dagen zal duren, zal Bianca Verbeeld gerechtigd zijn een termijnbetaling te vorderen in relatie tot het overeengekomen of in overeenstemming met art.1 te berekenen honorarium.

5. Vrijwaring aansprakelijkheid

De opdrachtgever vrijwaart Bianca Verbeeld voor aansprakelijkheid t.a.v. auteursrechten betreffende het door de opdrachtgever verstrekte referentiemateriaal zoals foto’s, tekeningen e.d. alsmede t.a.v. ongewilde beschadiging, verlies of vernietiging van materialen en/of gegevens door de opdrachtgever ter beschikking gesteld.

6. Originaliteit

Bianca Verbeeld waarborgt dat het geleverde werk origineel is, tenzij gelijkenis wordt vereist. In dat geval vrijwaart opdrachtgever Bianca Verbeeld voor aansprakelijkheid te dierzake jegens derden.

7. Naamsvermelding

Bianca Verbeeld is te allen tijde gerechtigd haar werk te signeren. Bianca Verbeeld is te allen tijde gerechtigd haar werk te gebruiken voor het zichtbaar maken van eigen beroepsmatige werkzaamheden. Bij gevoelig liggende thema’s en onderwerpen wordt de mate van zichtbaarheid besproken met de opdrachtgever. Bij redaktioneel gebruik is naamsvermelding een voorwaarde. Bij commercieel gebruik dient naamsvermelding in goed overleg met de opdrachtgever geregeld te worden.

8. Annulering opdracht

Bij annulering van de opdracht om welke reden dan ook is de opdrachtgever volledige honorering verschuldigd, tenzij aantoonbaar sprake is van wanprestatie van de zijde van Bianca Verbeeld. De illustrator zal (behoudens vertragingen wegens omstandigheden buiten zijn schuld) al het mogelijke doen om zich te houden aan de afgesproken levertijden.

9. Reproduktierecht na levering en auteursrecht

De opdrachtgever zal alle ontwerpen, schetsen, goed- dan wel afgekeurd, binnen 2 maanden na levering retourneren aan Bianca Verbeeld en is niet gerechtigd over te gaan tot enige reproduktie in welke vorm dan ook, van deze ontwerpen, schetsen of delen ervan, zonder schriftelijke toestemming van Bianca Verbeeld. Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende gemaakte illustraties en ontwerpen liggen bij Bianca Verbeeld tenzij anders is overeengekomen.

10. Bewaarplicht

De opdrachtgever is verplicht al het geleverde ontwerp- en illustratiewerk in ieder geval binnen 6 maanden na leverdatum onbeschadigd aan Bianca Verbeeld te retourneren, indien het eigendom daarvan niet aan de opdrachtgever is overgedragen. Bianca Verbeeld verplicht zich het genoemde werk maximaal 2 jaar ter beschikking te houden van de opdrachtgever.

11. Wijzigingen aanbrengen in originelen

Het is de opdrachtgever niet toegestaan zonder toestemming van Bianca Verbeeld veranderingen in illustratie(s) en ontwerp(en) aan te (laten) brengen. Derhalve dient de opdrachtgever Bianca Verbeeld als eerste in de gelegenheid te stellen de gewenste wijzigingen uit te voeren. Veranderingen die nodig zijn wegens een gewijzigde of foutieve opdracht (briefing) zullen apart gehonoreerd worden.

12. Verlies en schade

In geval van verlies van of schade toegebracht aan het originele werk dat zich in middelijk of onmiddelijk houderschap van de opdrachtgever bevindt, is deze verplicht de daaruit voor Bianca Verbeeld voortvloeiende schade te vergoeden.

13. Proeven en drukexemplaren

Waar mogelijk zal de opdrachtgever Bianca Verbeeld enkele proeven of gedrukte exemplaren van het werk doen toekomen zodra reproduktie heeft plaatsgevonden, tenzij anders is overeengekomen.

14. Niet nakomen betalingsverplichtingen

Bij het niet nakomen van zijn betalingsverplichtingen door de opdrachtgever als vermeld in art. 2 vervallen alle door Bianca Verbeeld aan hem overgedragen rechten met het verstrijken van de betalingstermijn. Dit houdt mede in dat het de opdrachtgever alsdan niet is toegestaan het hem ter beschikking gestelde werk voor reproduktiedoeleinden te gebruiken.

15. Geschillen Bianca Verbeeld en opdrachtgever

Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Partijen zullen in eerste instantie een gerezen geschil in onderling overleg proberen op te lossen. Behalve wanneer partijen uitdrukkelijk schriftelijk arbitrage zijn overeengekomen, neemt de volgens de wet bevoegde rechter, of de rechter in het arrondissement waar Bianca Verbeeld is gevestigd, dit ter keuze van Bianca Verbeeld, kennis van geschillen tussen de Bianca Verbeeld en opdrachtgever.

 

Bianca Verbeeld |de Innerlijke Schatkamer

Abraham Kuyperborch 15

5241 HR Rosmalen

KVK 16082316

BTW NL001691571B84

Bank NL58 KNAB 0256 1069 91

>